• Scherpe prijzen
  • Snelle levering

088 501 3777

Leveringsvoorwaarden WebshopStunter BV

Leveringsvoorwaarden WebshopStunter BV is gevestigd te Kesteren.

Versie  21-04-2020 

Artikel 1. Toepasselijkheid:

A.   Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, met dien verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikellid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien vaneen natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen.

B.   Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke afnemer bij WebshopStunter BV plaatst op de volgende webshop sites Bouw-Stunter.com en nog nader te noemen webshop sites.

C.   Onder afnemer wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld welke een bestelling plaatst bij WebshopStunter BV

D.   Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons door schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.

E.   Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

F.   Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.

G.   Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

H.   WebshopStunter BV behoud zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

I.    Bij een bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met deze en de algemene voorwaarden van WebshopStunter BV.

 Artikel 2. Aanbiedingen:

Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 Artikel 3. Overeenkomsten:

A.   Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijk aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de verzending van de opdracht een begin is gemaakt.

B.   Na het plaatsen van een bestelling gaat WebshopStunter BV ervan uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan.

C.   WebshopStunter BV behoud zich het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

D.  Na betaling van de bestelling bij de WebshopStunter BV ontvangt afnemer een bevestigingsmail/factuur wat geld als de inhoud van de overeenkomst.

E.   Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen:

A.   De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst voordoen, aan de wederpartij door te berekenen.

B.   Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Prijzen worden altijd inclusief BTW in rekening gebracht, die prijs exclusief wordt op de webshop en op nota wel vermeldt. Prijzen zijn per stuk, per meter, per set, per lengte of per rol. Dit wordt aangegeven per categorie. Al onze prijzen op de Bouw-Stunter.com webpagina’s zijn onder voorbehoud in verband met prijsveranderingen. Als er een prijsverandering optreed wordt dat aangepast op de website. In geen van de genoemde prijzen zijn de transportkosten opgenomen. Deze staan apart vermeldt op het bestelformulier en worden weergegeven op de home page van Bouw-Stunter.com bij bezorg en verzendkosten.

C.   Bij levering op de Nederlandse eilanden wijken de transport kosten niet af. Alleen kan de levertijd afwijken.

D.  De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

E.   Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

F.   De prijs is inclusief 21% BTW omzetbelasting en dient vooraf te worden betaald via de Bank als via de webshop of via mail een order is afgesloten, waarna een bevestiging van de opdracht tot levering middels e-mail plaatsvindt. (Via mail kunnen grote maatwerk orders worden aangevraagd, de verwerking en betaling hiervan gaat buiten de webshop om.)

G.   Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - zetfouten (ook op de webshop) is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6. Bezorgkosten:

A.               De bezorgkosten staan vermeldt bij Verzending & Levering.

Artikel 7. Betaling:

Tenzij schriftelijke anders overeengekomen, dient de betaling via de webshop op bankrekeningnummer WebshopStunter BV te geschieden voordat artikel(en) word(t)en uitgeleverd.

Artikel 8. (Af)levering:

A.   Wij zijn gehouden de Overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op de naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben ontvangen.

B.   De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.

C.   Bezorgkosten voor alle bestellingen die bezorgd worden met een pakketdienst zijn de bezorg/verzendkosten vermeldt op de webshop als je hebt gekozen voor het winkelwagentje / bestelformulier en worden weergegeven op de home page van Bouw-Stunter.com bij Leveringsvoorwaarden.

D.  De koper wordt geacht thuis te zijn als wordt geleverd. Als dat niet het geval is worden de kosten bij de koper inrekening gebracht.

E.   De koper dient bij aflevering van de bestelling de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.

F.   Alle zendingen worden door WebshopStunter BV verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door WebshopStunter BV gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

G.    Spoedleveringen.

H.   Spoed leveringen zijn mogelijk maar kunnen niet via de webshop worden afgehandeld.

I.    U geeft per mail ( bestelling@bouw-stunter.com ) aan dat u een spoedlevering wil en welke artikelen u geleverd wil hebben. Via mail krijgt u dan een prijsopgaaf toegestuurd en als u deze ondertekend retour mailt en het geld per Bank heeft overgemaakt wordt direct uitgeleverd en wat ook per e-mail wordt bevestigd. In geval van spoed zijn de bezorgkosten hoger en dat is in de prijsopgaaf ook aangegeven.

J.    (Af)levering geschiedt alléén via postorder bedrijf of via onze vervoerder. ebshopStunter BV werkt niet met een afhaaladres.

K.   Wij leveren alle bestelde artikelen in één keer af en niet in gedeelten. Dat betekent dat geleverd wordt als het laatste artikel ook geleverd kan worden door ons verzendhuis.

L.    Annulering van de levering bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de omstandigheden.

M.  Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons naar onze afnemer niet tot enige vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding van de transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welk op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie.

 

Artikel 9. Reclames / Retourneren:

A.   Terzake actieartikelen, dump- of restpartijen worden reclames (waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid of kwantiteit van de zaken ten tijde van de (af)levering daarvan of wegens andere oorzaken voor zover niet elders in deze voorwaarden geregeld) door ons niet in behandeling genomen, daar de wederpartij wordt geacht de goederen voor het moment van  levering op zijn deugdelijkheid te hebben onderzocht en akkoord te hebben bevonden.

B.   Eventuele reclames met betrekking tot de door ons gezonden facturen en overige reclames dienen binnen veertien dagen na datum levering te worden ingediend. De wederpartij, die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met de per mail toegestuurde overeenkomst en geleverde artikelen.

C.   Door WebshopStunter BV worden retouren alleen retour genomen d.m.v. het retouren formulier die u bij de opdrachtbevestiging hebt gekregen en na telefonisch overleg.

D.   De kosten voor het retour leveren aan Bouw-Stunter.com zijn GRATIS en komen voor rekening van de Bouw-Stunter.com.
Klant dient de retouren van voldoende porto te voorzien meestal t/m 30 kg kan met € 6.95 of minder worden volstaan.
Bouw-Stunter vergoed de kosten van het product; de verzendkosten naar u toe en de verzendkosten voor het retourneren.

E.   Gebruik de verpakking die gebruikt is bij de verzending door WebshopStunter BV of van de fabrikant.

Retouradres Bouw-Stunter.com:

      Bouw-Stunter.com
Nijverheidsweg 5
4041CK  Kesteren

F.   WebshopStunter BV heeft het recht om retour- en/of schoonmaakkosten in mindering te brengen op het te crediteren bedrag aan de klant. Retourkosten zijn van te voren vast te leggen, schoonmaakkosten zijn na ontvangst te bepalen.

G.  WebshopStunter BV heeft het recht om altijd het ontvangen product niet te crediteren als product(en) niet meer als nieuw te verkopen zijn. Uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van materialen is de gangbare handelskwaliteit.

H.   Het te crediteren bedrag wat bestaat uit de kosten van het product(en), verzendkosten naar u toe en de retour verzendkosten wordt uiterlijk 4 dagen na ontvangst retour levering gecrediteerd.

Bij retourzendingen hanteren wij de volgende procedure:

1.  Een retour dient binnen 14 werkdagen na ontvangst retour gemeld worden. 
De Factuur* dient u via email bestelling@bouw-stunter.com naar Bouw-Stunter.com te worden toegestuurd.
Streep op de Factuur* door welke artikelen niet worden teruggestuurd.

U ontvangt een Retourlabel van Bouw-Stunter.com per email die u uitprint en op het retour te zenden pakket plakt.

    * Indien de Factuur niet aanwezig is dient dit te gebeuren met de Verzend bon.

2.  De retourartikelen dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden.

3.  Indien een verpakking beschadigd of aangebroken is, kan WebshopStunter BV een bedrag in mindering brengen op de restitutie.

4.  Aangebroken en/of reeds gebruikte verbruiksartikelen, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden.

5.  Onverkoopbare artikelen kunnen niet retour genomen worden.

6.  Verbruiksartikelen waarvan het zegel is verbroken kunnen niet worden geretourneerd.

7.  De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden.

8.  De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd.

9.  De kosten van het retourneren van een artikel zijn GRATIS en dus voor rekening Bouw-Stunter.com.

10. Een retourzending dient voorzien te zijn van een Factuur of Pakbon. (zie punt 1) 

  11. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de  verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. 

Artikel 10: Technische gegevens, Gewichten, Maten en Afbeeldingen.

A.   De op de website Bouw-Stunter.com en op reclamemateriaal vermelde maten; technische gegevens en maten en de weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend en kunnen geen rechten worden verleend.

B.   Indien door WebshopStunter BV een schriftelijk een garantie wordt verstrekt per e-mail wordt op het hierboven geschreven regel een uitzondering gemaakt.

C.   WebshopStunter BV houd de auteursrechten op de Websites die zij exploiteren en op de publicaties die zijn doen op dit gebied. Men moet hierbij denken aan afbeeldingen, beschrijving van de artikelen, tekeningen, schema’s en ontwerpen.

D.   De toestemming van WebshopStunter BV is vereist en mogen onze publicaties en hun inhoud  in geen enkele vorm, noch geheel, noch gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld aan derden of op websites gepubliceerd worden.

Artikel 11. Garantie: 

A.    Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan WebshopStunter BV voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor WebshopStunter BV mits gebruik wordt gemaakt van het antwoordnummer en dat WebshopStunter BV eigenaar persoonlijk doorgeeft aan klant.

B.     Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:

1.   Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.

2.   Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.

3.   Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.

4.   Bij de inzending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.

5.   Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar WebshopStunter BV, zijn voor risico van de koper.

6.   Bij het retourneren i.v.m. garantie op het artikel komen de heen en terugstuur kosten voor rekening van de verkoper. Stuurt klant artikel terug i.v.m. herroepingsrecht dan komen de verzendkosten terug voor rekening koper en heen voor rekening van de verkoper.

7.   Wil klant volledig afzien van het artikel kan hij zich beroepen op het herroepingsrecht en zijn de terugstuur kosten voor rekening van de klant en naar de klant toezenden van het artikel voor rekening van de verkoper.
 

Artikel 11. Garantiebepalingen

      A.  Garantie wordt alléén verleend door de fabrikant, niet door WebshopStunter BV.

B.   WebshopStunter BV functioneert als tussen persoon tussen koper en fabrikant.

C.   Garantie wordt alléén verleend op eventuele fabricagefouten en/of defecten in het normale gebruik en in overeenstemming met hun gebruikelijke bestemming.

D.  Is het te wijten is aan beschadiging en/of slijtage en/of verkeerd handelen en/of onjuist gebruik dan is garantie uitgesloten. Ook zal de afnemer pas recht op kunnen doen gelden als hij zijn verplichtingen tegen WebshopStunter BV heeft voldaan.

E.   Bovenstaande gaat alleen op als niet door anderen met het artikel is gewerkt of getracht is het artikel te repareren.

F.   Garantie wordt alleen verleend door de fabrikant, niet door WebshopStunter BV. Wel functioneert WebshopStunter BV als tussen persoon tussen koper en fabrikant.

G.    Binnen de gestelde garantietermijn dient het ordernummer als garantienummer te worden gehanteerd wat op de factuur staat vermeld. Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk te worden opgestuurd. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.

H.   In de zending dienen een omschrijving van het probleem, factuurnummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden. 

I.    Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar WebshopStunter BV, zijn voor risico van de koper.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid:

A.    Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons (af)geleverde.

B.     Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.

C.     Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

D.    Onze aansprakelijkheid voor de geleverde artikelen is beperkt tot de garantie verplichtingen die de fabrikant hanteert.

E.     Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of door derden mocht ontstaan, hoe ook genaamd en door welke oorzaak het ook is ontstaan.

F.      Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies; schade direct en indirect wat voorkomt uit de inhoud van de door ons verstrekte adviezen en voorstellen.

G.    WebshopStunter BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien de levertijd meer gaat belopen dan 1 week. Wij zijn dan bevoegd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. 

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.