• Scherpe prijzen
 • Snelle levering

088 501 3777

Klachtenregeling

Bouw-Stunter.com klachtenregeling

Versie 12-5-2017

Artikel 17. Klachtenregeling (algemene voorwaarden)

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer Bouw-Stunter.com via e-mail klantenservice@bouw-stunter.com . Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur ( www.webwinkelkeur.nl ), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform ( http://ec.europa.eu/odr ).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 8. Garantie

 1. Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan WebshopStunter BV voor retournering van het betreffende artikel.
 2. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor WebshopStunter BV mits gebruik wordt gemaakt van het antwoordnummer en dat WebshopStunter BV eigenaar persoonlijk doorgeeft aan klant.
  Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
  1. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
  2. Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
  3. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
  4. Bij de inzending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
  5. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar WebshopStunter BV, zijn voor risico van de koper.
  6. Bij het retourneren i.v.m. garantie op het artikel komen de heen en terugstuur kosten voor rekening van de verkoper. Stuurt klant artikel terug i.v.m. herroepingsrecht dan komen de verzendkosten terug voor rekening koper en heen voor rekening van de verkoper.
  7. Wil klant volledig afzien van het artikel kan hij zich beroepen op het herroepingsrecht en zijn de terugstuur kosten voor rekening van de klant en naar de klant toezenden van het artikel voor rekening van de verkoper.